Bài tham luận 1: "Giải pháp để nâng cao hiệu quả, chất lượng làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa"

Ngày đăng: 13/05/2020


"Giải pháp để nâng cao hiệu quả, chất lượng làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa".

                                                                                             Trần Minh Đức – Trưởng phòng QLDA1


                              Ảnh: Đồng chí Trần Minh Đức trình bày tham luận tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2020 đã đề ra.

Phần lớn kết quả đạt được đó là nhờ vào sự Lãnh đạo quyết liệt của Chi bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa, cùng với sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn và cải tiến lề lối, phương pháp làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Công tác cải tiến lề lối, phương pháp làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa trong nhiệm kỳ qua có phần cải thiện, song vẫn còn một số hạn chế, các mặt hạn chế cũng đã được Đại hội ghi nhận tại Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Do đó, để xây dựng Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành một Ban QLDA chuyên nghiệp, trước hết chúng ta cần phải cải tiến để nâng cao hiệu quả và chất lượng làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Tháng 12 năm 2016 Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa được chuyển đổi từ Ban QLDA Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang (sau khi đã hoàn thành sứ mệnh là Ban QLDA cho một dự án) và trở thành Ban QLDA khu vực theo Nghị đinh 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ, với nhiều chức năng và nhiệm vụ mới, đây cũng là một thuận lợi, đồng thời cũng là một thách thức để Ban QLDA đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với những thành công ở Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang (giai đoạn 1) và những kinh nghiệm đạt được trong quá trình thực hiện các dự án, từ đó từng bước xây dựng Ban QLDA trở thành một Ban QLDA chuyên nghiệp.

Với vai trò và nhiệu vụ của Ban QLDA trong tình hình mới, nhiều công việc cấp bách và phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan phối hợp được UBND tỉnh giao Ban QLDA thực hiện trong thời gian ngắn và Ban QLDA cũng đã hoàn thành đúng kế hoạch; Đây là một thành quả đáng ghi nhận của tập thể Chi bộ, tập thể Ban QLDA và đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Bí thư Chi bộ đồng thời cũng là Giám đốc Ban QLDA.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa với tinh thần của Đại hội nhiềm kỳ này đề ra là “Đoàn kết, sáng tạo, năng động, chuyên nghiệp” thì cần phải thực hiện một số các giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức, viên chức, đảng viên; Triển khai quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ của Ban QLDA nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

2. Nâng cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của từng cán bộ, đảng viên để đáp ứng, phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ mới của Ban QLDA trong tình hình mới.

3. Xây dựng, hoàn thiện các quy trình làm việc cho từng phòng, từng bộ phận và từng nội dung công việc cụ thể, đảm bảo thống nhất, đồng bộ và chuyên nghiệp trong toàn bộ Ban QLDA.

4. Tổ chức phân công công việc cụ thể gắng với vị trí việc làm cho từng bộ phận, từng cá nhân,  để từ đó xác định rõ trách nhiệm, cũng như mức độ hoàn thành công việc của từng bộ phận, từng cá nhân.

5. Đối với mỗi phòng, mỗi bộ phận và mỗi cá nhân phải xây dựng kế hoạch hành động cho từng công việc được phân công cụ thể, để từ đó kịp thời phát hiện xử lý, hoặc đề xuất giải pháp xử lý đối với các công việc còn tồn đọng, chậm trễ; Đồng thời phải thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kế hoạch hành động đã đề ra.

6. Tổ chức phát động phong trào nghiên cứu, cải tiến phương pháp làm việc trong toàn đơn vị để Ban QLDA ngày càng được hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn.

7. Đối với cán bộ là đảng viên phải luôn đi đầu gương mẫu trong mọi công tác, mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ là đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, cần trau dồi đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và phải luôn năng động, sáng tạo trong mọi công việc được giao./.

                                                          Trần Minh Đức – Trưởng phòng QLDA1


Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Chiến dịch Làm cho thế giới...
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020
Hội nghị công bố quy hoạch đồ...
Hội nghị công bố quy hoạch đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu...
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ...
Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức...
Tập trung đẩy nhanh tiến độ...
Nha Trang, Khánh Hòa là một trong 4 thành phố ven biển được Chính phủ...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
9
1.074.312
 
>