Thông báo

Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày đăng: 27/10/2020

Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

                               

(Nguồn: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam, Trang Thông tin điện tử của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tại địa chỉ https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/chi-thi-so-42-cttw-ngay-2432020-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-phong-ngua-ung-6237, truy cập vào lúc 15h30 phút ngày 28/10/2020).

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Năm mới trên những công trình
Ngày đầu tiên của năm mới, nhiều người được quây quần bên gia đình,...
Thông báo về việc triển khai...
Thông báo về việc triển khai chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại...
Báo cáo tổng kết công tác năm...
Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021...
Lễ kết nạp Đảng viên mới thuộc...
Lễ kết nạp Đảng viên mới thuộc Chi bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
11
1.124.349
 
>