Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023-2024
Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023-2024
 Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa 14/05/2024 591 0
Chia sẻ:
Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023-2024

Kính mời Quý bạn đọc cập nhật thông tin tuyên truyền về tình hình thực hiện, kết quả công tác cải cách hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2023-2024; và các chủ trương, chính sách, giải pháp, kế hoạch, ... về cải cách hành chính nổi bật.

UBND tỉnh phê duyệt và công bố chỉ số, xếp hạng CCHC các cơ quan, đơn vị, địa phương  năm 2023

https://cchc.khanhhoa.gov.vn/vi/tin-noi-bat/ubnd-tinh-phe-duyet-va-cong-bo-chi-so-xep-hang-cchc-cac-co-quan-don-vi-dia-phuong-nam-2023

Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

https://cchc.khanhhoa.gov.vn/vi/bao-cao-cchc/tinh-hinh-ket-qua-cong-tac-cchc-tinh-khanh-hoa-nam-2023

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 – Báo cáo ngày 25/12/2023 của Bộ Nội vụ

https://cchc.khanhhoa.gov.vn/vi/bao-cao-cchc/bo-noi-vu-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2023

Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội Khánh Hòa năm 2023

https://cchc.khanhhoa.gov.vn/vi/tin-noi-bat/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-tinh-khanh-hoa-nam-2023

Bộ Nội vụ công bố Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thăng hạng https://cchc.khanhhoa.gov.vn/vi/chi-so-cchc-97/bo-noi-vu-cong-bo-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cua-cac-bo-co-quan-ngang-bo-ubnd-cac-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-nam-2023-tinh-khanh-hoa-tiep-tuc-duoc-thang-hang

Khánh Hòa xếp vị thứ 8/61 tỉnh, thành phố về Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023

 https://cchc.khanhhoa.gov.vn/vi/tin-noi-bat/khanh-hoa-xep-vi-thu-8-61-tinh-thanh-pho-ve-chi-so-papi

Kết quả xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương (PII – Provincial Innovation Index) năm 2023

https://cchc.khanhhoa.gov.vn/vi/tin-noi-bat/ket-qua-xep-hang-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-pii-provincial-innovation-index-nam-2023

Phóng sự: Kết quả cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2023

https://cchc.khanhhoa.gov.vn/vi/tin-noi-bat/phong-su-ket-qua-cai-cach-hanh-chinh-tinh-khanh-hoa-nam-2023

Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2024

https://cchc.khanhhoa.gov.vn/vi/chi-dao-va-dieu-hanh/chi-dao-cua-chu-tich-ubnd-tinh-sau-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-cchc-nam-2023-va-trien-khai-ke-hoach-cchc-nam-2024

UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2024

https://cchc.khanhhoa.gov.vn/vi/tin-noi-bat/ubnd-tinh-ban-hanh-ke-hoach-cchc-tinh-khanh-hoa-nam-2024

Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024 của tỉnh Khánh Hòa

https://cchc.khanhhoa.gov.vn/vi/chi-dao-va-dieu-hanh/ubnd-tinh-ban-hanh-ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-nam-2024

Tình hình, kết quả công tác CCHC tỉnh Khánh Hòa trong quý I/2024

https://cchc.khanhhoa.gov.vn/vi/tin-noi-bat/tinh-hinh-ket-qua-cong-tac-cchc-tinh-khanh-hoa-trong-quy-i-2024

UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

https://cchc.khanhhoa.gov.vn/vi/hien-dai-hoa-hanh-chinh/ubnd-tinh-phe-duyet-chuong-trinh-phat-trien-do-thi-tinh-khanh-hoa-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045

UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Đề án “Xây dựng thí điểm mô hình đô thị thông minh tại thành phố Nha Trang”

https://cchc.khanhhoa.gov.vn/vi/hien-dai-hoa-hanh-chinh/ubnd-tinh-phe-duyet-de-an-xay-dung-thi-diem-mo-hinh-do-thi-thong-minh-tai-thanh-pho-nha-trang

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo triển khai thực hiện khai thác, sử dụng dữ liệu số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh

https://cchc.khanhhoa.gov.vn/vi/chi-dao-va-dieu-hanh/ubnd-tinh-khanh-hoa-chi-dao-trien-khai-thuc-hien-khai-thac-su-dung-du-lieu-so-hoa-so-ho-tich-tren-dia-ban-tinh

UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt danh mục TTHC thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh

https://cchc.khanhhoa.gov.vn/vi/hien-dai-hoa-hanh-chinh/ubnd-tinh-khanh-hoa-phe-duyet-danh-muc-tthc-thuc-hien-thi-diem-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen-khong-su-dung-ho-so-giay-tren-dia-ban-tinh

Triển khai Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của tỉnh Khánh Hòa

https://cchc.khanhhoa.gov.vn/vi/tin-tuc-su-kien-97/cung-cap-thong-tin-dung-du-song-sach-cho-trung-tam-thong-tin-chi-dao-dieu-hanh-cua-tinh

Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, ngành, địa phương

 https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207776

Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208779

Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

 https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208808

Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 09 ngày 8 tháng 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu chuyên môn và tổ chức các cuộc họp xử lý công việc thường xuyên của lãnh đạo UBND tỉnh

 https://congbaokhanhhoa.gov.vn/vi-vn/noi-dung-van-ban/vanbanid/17483

Nguồn trích dẫn: Trang thông tin Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa_ https://cchc.khanhhoa.gov.vn/

Tác giả: Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Hỏi - Đáp

Ban quản lý dự án rẤT MONG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI TỪ BẠN.

 Gửi ngay
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Giấy phép số:

Số 16/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/11/2023

Chịu trách nhiệm nội dung:

Ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám Đốc

 Đang online: 77
 Tổng truy cập: 1.865.947
Vui lòng ghi rõ nguồn “Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa” hoặc “kdpm.vn” khi bạn phát hành thông tin từ Website này.